Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού καταστήματος „KidsBox“, με ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kidsbox.gr, καθώς και τους Γενικούς Όρους λειτουργίας του καταστήματος. 

 

Οι Γενικοί όροι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία “Kidso Online LTD” με ΑΦΜ 996768509, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Οδός Λαγουμιτζή 24, Αθήνα, 17671, Ελλάδα, εκπροσωπούμενη από τον Διαχειριστή Petar Dimitrov.

 

Οι παρόντες Γενικοί όροι έχουν τον χαρακτήρα και την έννοια σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

 

Αν έχετε απορίες σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των όρων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

 

Η προθεσμία απάντησης σε υποβληθείσες ερωτήσεις είναι έως 14 ημέρες.

 

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Γενικούς Όρους, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χρησιμοποιούνται στους Γενικούς Όρους με την ακόλουθη έννοια:

 

Ως „Σύμβαση πώλησης“ νοείται η εξ αποστάσεως σύμβαση αγοραπωλησίας αγαθών που έχει συναφθεί μέσω της πλατφόρμας, την οποία αφορούν οι παρόντες Γενικοί όροι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης. Εξ αποστάσεως σύμβαση αγοραπωλησίας είναι κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.

 

Ως „Κούριερ / Προμηθευτής“ νοείται ο έμπορος που παραδίδει φυσικά τα αγορασμένα αγαθά στην διεύθυνση που ορίζεται από τον Χρήστη και λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 

Ως “Ελάχιστο κόστος της παραγγελίας“ νοείται η απαίτηση του Εμπόρου σχετικά με την αξία των προϊόντων παραγγελίας, τα οποία είναι αντικείμενο της Σύμβασης αγοραπωλησίας αγαθών εξ αποστάσεως, που πρέπει να υπάρχει μέσω της παραγγελίας ενός ή περισσότερων προϊόντων, για να συναφθεί τέτοιου είδους σύμβαση.

 

Το Ελάχιστο κόστος της παραγγελίας είναι 4,99 ευρώ. (τέσσερα ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά).

 

„Γενικοί Όροι” σημαίνει τους παρόντες Γενικούς Όρους, που υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  www.kidsbox.gr, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως με τον Πωλητή και έχουν τον χαρακτήρα και την έννοια της Σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ των μερών.

 

Ως „Ηλεκτρονικό κατάστημα / το κατάστημα / η πλατφόρμα“ νοείται ένα οργανωμένο σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kidsbox.gr.

 

Ως „Πωλητής / Έμπορος“ νοείται η εταιρεία “Kidso Online LTD”, με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης (UIC) 996768509, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Οδός Λαγουμιτζή 24, Αθήνα, 17671, Ελλάδα, η οποία εκπροσωπείται από τον Διαχειριστή Petar Dimitrov.

 

Ως „Παραγγελία“ νοείται κάθε αίτημα παραγγελίας ενός χρήστη του διαδικτυακού τόπου που έχει γίνει ρητώς αποδεκτή από τον Πωλητή με αποστολή επιβεβαίωσης μέσω e-mail, τηλεφώνημα ή κατ’ άλλον τρόπο.

 

Ως „Χρήστης/Πελάτης“ νοείται ο πελάτης ή επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ως „Προϊόν/αγαθά“  νοείται κάθε αντικείμενο, που πωλείται από τον Πωλητή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

 

Ως „Νέος χρήστης“ νοείται εγγεγραμμένος χρήστης του οποίου η διεύθυνση IP δεν έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου και ο οποίος έχει διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας / εργασίας και διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου.

 

Ως „Συμβαλλόμενο/α/ μέρος/η/” νοούνται ο Χρήστης και ο Έμπορος.

 

Ως „(η) Ιστοσελίδα“ νοείται ένα ξεχωριστό μέρος από την „Kidso Online LTD“ ένας εικονικός πληροφοριακός πόρος στο διαδίκτυο και πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου και πώλησης παιδικών ειδών με διεύθυνση πρόσβασης www.kidsbox.gr , τα οποία προϊόντα παραδίδονται κατόπιν ρητής αίτησής τους από τον Χρήστη;

 

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

2.1. Με την επίσκεψη της ιστοσελίδας  www.kidsbox.gr και με την ολοκλήρωση κάθε συγκεκριμένης παραγγελίας, ο Χρήστης συμφωνεί με τους Γενικούς Όρους της Πλατφόρμας και δηλώνει, ότι τους κατανοεί πλήρως και αποδέχεται την άμεση εφαρμογή τους με την υπογραφή της Σύμβασης πώλησης με τον Έμπορο. Ο Πωλητής υποχρεούται να στείλει τα αγαθά σύμφωνα με τους Γενικούς όρους εκ μέρους του Πελάτη. Ορισμένοι από τους όρους των Γενικών όρων αυτών, είναι άμεσα δεσμευτικοί μόνο για τους Χρήστες κατά την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και δεν ισχύουν για τους Πελάτες, ανεξαρτήτως από το αν είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που χρησιμοποιούν τα αγορασμένα προϊόντα για την εμπορική τους ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι όροι αυτοί ρητώς αναφέρονται ως εφαρμόσιμοι μόνο για Χρήστες φυσικά πρόσωπα, που χρησιμοποιούν τα αγαθά με σκοπό διαφορετικό από την εμπορική τους ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι υπόλοιποι όροι των Γενικών όρων ισχύουν για κάθε Πελάτη, ανεξαρτήτως από την ιδιότητά του.

 

2.2. Η αποδοχή των Γενικών Όρων μπορεί να γίνει κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην Ιστοσελίδα ή κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας ως επισκέπτης της ιστοσελίδας.

 

2.3. Η αποδοχή των Γενικών Όρων αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη σύναψη Σύμβασης πώλησης. Η αποδοχή γίνεται με σημείωση του τετραγωνιδίου επιλογής με το κείμενο Γνωρίζω και αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους του ηλεκτρονικού καταστήματος „KIDSBOX“. Με τη σημείωση αυτού του τετραγωνιδίου επιλογής, ο Χρήστης κάνει μια δήλωση κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικού Εγγράφου και της Ηλεκτρονικής Υπογραφής.

 

2.4. Οι δημοσιεύσεις του Εμπόρου σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν το νόημα και τον δεσμευτικό χαρακτήρα της δημόσιας πρόσκλησης σύναψης εμπορικής συμφωνίας ηλεκτρονικής (online) αγοράς ειδών.

 

2.5. Η δημοσίευση κάθε μεμονωμένου είδους αποτελεί ξεχωριστή προσφορά για σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους για την ολοκλήρωση της οποίας χρειάζεται επιβεβαίωση εκ μέρους του Πωλητή.

 

2.6. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αποφασίσει να αγοράσει ένα από τα προσφερόμενα προϊόντα επιλέγοντας ένα είδος, ο ίδιος υποβάλλει προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς αγαθών εξ αποστάσεως.

 

Για να θεωρείται ότι η σύμβαση έχει συναφθεί θα πρέπει η προσφορά να γίνει δεκτή από τον Πωλητή. Η αποδοχή της προσφοράς γίνεται με αποστολή επιβεβαίωσης από τον Πωλητή προς τον Χρήστη για τη ληφθείσα παραγγελία, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει:

 

- περιγραφή του προϊόντος·

 

- τον αριθμό παραγγελίας·

 

- τον αριθμό φορτωτικής·

 

- πληροφορίες παραγγελίας - διεύθυνση παράδοσης, καθορισμένο πρόσωπο επαφής και συμβαλλόμενο μέρος·

 

- τον τρόπο πληρωμής·

 

- τον χρόνο παράδοσης σύμφωνα με την επιλεγμένη μέθοδο παράδοσης. 

 

2.7. Το ηλεκτρονικό κατάστημα kidsbox.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να αλλάζει τις τιμές των προϊόντων κατά την απόλυτη κρίση του χωρίς να ενημερώνει ρητά τους χρήστες για τις αλλαγές που έγιναν. Η πολιτική τιμολόγησης αποτελεί εμπορικό απόρρητο και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε γνωστοποίηση σε τρίτους.

 

Η μεταβολή της τιμής των προϊόντων που σημειώθηκε μετά την αποδοχή της προσφοράς από τον Πωλητή δεν επηρεάζει τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ των μερών.

 

2.8. Όλα τα χρησιμοποιούμενα ονόματα, εμπορικά σήματα (σύνθετα, λεκτικά ή εικονιστικά), καθώς και λογότυπα εταιρειών, χρησιμοποιούνται νόμιμα και τα ίδια προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο Πωλητής δεν ισχυρίζεται ότι είναι κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε ότι είναι δικαιούχος όλων των εμπορικών σημάτων των οποίων τα προϊόντα πωλεί και δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο εξωτερικό. Όλες οι φωτογραφίες στην ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και η χρήση τους χωρίς τη γνώση και την άδεια του συντάκτη θεωρείται σοβαρή παραβίαση του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων.

 

2.9. Ο έμπορος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ενημερώσει και να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής, ο Έμπορος θα αναρτήσει στην Ιστοσελίδα την τροποποιημένη έκδοση των Γενικών Όρων.

 

Οι Γενικοί Όροι ενδέχεται να αντιτίθενται στον Χρήστη από τη στιγμή της ανάρτησης τους στην Ιστοσελίδα. Για όλες τις εκκρεμείς, με τους Γενικούς όρους αυτούς, υποθέσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά τη στιγμή της σύναψής της.

 

2.10. Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων καταστεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, ανεξαρτήτως λόγου, αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα την ακυρότητα ή τη μη εφαρμογή των λοιπών διατάξεων.

 

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

 

3.1. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο „Παραγγελία“ (ή άλλο κουμπί με παρόμοια έννοια), ο Χρήστης συμφωνεί να αγοράσει το προϊόν / τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι αγορών και η ενέργεια αυτή είναι νομικά δεσμευτική για τον Έμπορο. Η σύμβαση αγοραπωλησίας θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή παραλαβής της επιβεβαίωσης της παραγγελίας που αποστέλλεται από τον Έμπορο στον Χρήστη.

 

3.2. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να οργανώνει συνδυασμένα και ταυτόχρονα την παράδοση των αγαθών που έχουν παραγγελθεί με ξεχωριστές συμβάσεις αγοραπωλησίας αγαθών.

 

3.3. Η παραγγελία μπορεί να γίνει τόσο από εγγεγραμμένους χρήστες του ιστοτόπου όσο και από επισκέπτες του ιστοτόπου χωρίς έγκυρη προηγούμενη εγγραφή.

 

3.4. Τα δεδομένα που παρέχουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα πρέπει να αναγράφονται κατά την παραγγελία και από τους μη εγγεγραμμένους χρήστες.

 

3.5. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να κάνουν παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας και με ατομικούς όρους χρησιμοποιώντας έναν κωδικό προσφοράς που παρέχεται από τον Έμπορο, με τον οποίο δικαιούνται πρόσθετες εκπτώσεις. Ο τρόπος χορήγησης τέτοιου είδους εκπτώσεων και κωδικών προσφοράς καθορίζεται από τον Έμπορο και αποτελεί εμπορικό απόρρητο.

 

3.6. Οι ατομικοί όροι μπορούν να παρασχεθούν στους πελάτες για το σύνολο των προσφερόμενων προϊόντων ή για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων.

 

3.7. Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης αγοράς αγαθών.

 

3.8. Σε περίπτωση παραγγελίας περισσότερων του ενός προϊόντων από τον Χρήστη, τα συμβαλλόμενα μέρη συνάπτουν ξεχωριστή σύμβαση για κάθε ένα από τα προϊόντα, αν και τα προϊόντα επιλέχθηκαν με μια ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας. Η άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με παραδοθέν αγαθό δεν επηρεάζει και δεν παράγει αποτέλεσμα για τις συμβάσεις αγοραπωλησίας των υπόλοιπων αγαθών. 

 

3.9. Αν ο χρήστης έχει την ιδιότητα καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης για την αγορά ενός προϊόντος δεν επηρεάζει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας των υπόλοιπων προϊόντων που παραδόθηκαν στον Χρήστη.

 

3.10. Ο Έμπορος διατηρεί την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης της παράδοσης των επιβεβαιωμένων παραγγελιών σε περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο παραγγελίας που έγινε με έγκυρο τρόπο από τον Χρήστη δεν είναι διαθέσιμα ή έχουν διαπιστωμένα ελαττώματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο έμπορος δεν οφείλει καμία αποζημίωση λόγω της παραβάσεως της σύμβασης αγοραπωλησίας, παρά μόνο την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων, εάν ο Χρήσης έχει προπληρώσει. Σε περίπτωση υπαναχώρησης της παράδοσης ο Έμπορος ειδοποιεί εγκαίρως τον Χρήστη μέσω e-mail ή τηλεφώνημα. Ο Πωλητής δικαιούται να αρνηθεί την επεξεργασία της παραγγελίας και σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ότι η παραγγελία δεν είναι αυθεντική, επίσης ότι δεν προέρχεται από τον Πελάτη, που αναφέρεται στην ίδια ή λόγω εσφαλμένης τιμής για συγκεκριμένο προϊόν ή για άλλους τεχνικούς λόγους.

 

3.11. Όλες οι συναφθείσες συμβάσεις φυλάσσονται από τον Έμπορο στο σχετικό σύστημα πληροφοριών με τήρηση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των νόμων. Σε περίπτωση ρητώς εκπεφρασμένης από τον Χρήστη επιθυμίας, ο Έμπορος παρέχει σε εύλογο χρονικό διάστημα τη σχετική σύμβαση, όπως και όλα τα συνημμένα αυτής.

 

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 

4.1. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, ο πελάτης παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου www.kidsbox.gr.

 

4.2. Όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται εξυπηρετούν μόνο τη διαχείριση του λογαριασμού και τη χρήση των λειτουργιών με τις οποίες συνδέεται. Τα δεδομένα δεν παρέχονται σε τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου.

 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

5.1. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας επεξεργάζονται μόνο για τους σκοπούς της σύναψης μιας σύμβασης πώλησης αγαθών εξ αποστάσεως και την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και αποθηκεύονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

5.2. Αν ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία „Ενημερωτικό Δελτίο“, τα δεδομένα που παρέχει θα επεξεργάζονται βάση της συναίνεσης του και μετά από τη ρητή και ελεύθερη παροχή τους από αυτόν μέσω της σημείωσης του πεδίου „Συμφωνώ να είμαι μέρος του ενημερωτικού δελτίου του kidsbox.gr και έλαβα γνώση της πολιτικής απορρήτου“.

 

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

6.1. Όλοι οι επισκέπτες του Καταστήματος έχουν την δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις αγοραπωλησίας αγαθών εξ αποστάσεως και παράδοσης των προϊόντων που έχουν επιλέξει μέσω των υπηρεσιών των εταιρειών ταχυμεταφορών που εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου περί ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

6.2. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν:

 

- να βλέπουν ελεύθερα τα προϊόντα και την ποικιλία που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα;

 

- να δημιουργούν λογαριασμούς χρηστών;

 

- να κάνουν παραγγελίες χωρίς να έχουν λογαριασμούς χρήστη;

 

- να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των επιμέρους προϊόντων;

 

- να κάνουν εγγραφή για την υπηρεσία „Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)”, με την οποία τους παρέχονται πληροφορίες σχετικά με εκπτώσεις και εκστρατείες προώθησης του Εμπόρου;

 

- να κάνουν εγγραφή στο τμήμα blog του ιστότοπου και να δημοσιεύουν ερωτήσεις και σχόλιά τους;

 

- να επιλέγουν τρόπο πληρωμής και παραγγελία;

 

6.3. Η Ηλεκτρονική σελίδα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και αποδέχεται παραγγελίες κατά την όλη την διάρκεια της λειτουργίας της, ενώ ο Έμπορος δεν ευθύνεται όταν για τεχνικούς ή άλλους λόγους η σελίδα προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο.

 

7. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 

7.1. Προκειμένου να γίνει μια έγκυρη παραγγελία, ο Χρήστης θα πρέπει να καθορίσει το προϊόν κάνοντας κλικ στο πλήκτρο „Αγορά“ (ή άλλο κουμπί με παρόμοια έννοια).

 

7.2. Μόλις ο Χρήστης επιλέξει τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει, θα πρέπει να κάνει κλικ στο πλήκτρο „Καλάθι αγορών“. Το πλήκτρο βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και εμφανίζει ένα καλάθι αγορών.

 

7.3. Το Ελάχιστο κόστος της παραγγελίας από την ηλεκτρονική σελίδα είναι 4.99 ευρώ. Προκειμένου να γίνει έγκυρη η παραγγελία, ο Χρήστης πρέπει να επιλέξει προϊόντα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από το ποσό των 4.99 ευρώ. Το κόστος αποστολής δεν περιλαμβάνεται στο ποσό αυτό.

 

7.4. Κατά το άνοιγμα του αντίστοιχου παραθύρου, ο Χρήστης πρέπει να εισάγει τα δεδομένα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας η πλατφόρμα δημιουργεί μια περιγραφή των παραμέτρων της συγκεκριμένης παραγγελίας η οποία, μετά από τελική έγκριση από τον Χρήστη αποστέλλεται στον Έμπορο.

 

7.5. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας η Πλατφόρμα δημιουργεί κωδικό της σχετικής παραγγελίας βάσει του οποίου ο Έμπορος στη συνέχεια αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για σύναψη συμβάσεως.

 

7.6. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας ο Χρήστης λαμβάνει e-mail επιβεβαίωσης στη δηλωμένη από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα παραγγελθέντα προϊόντα, τον αριθμό παραγγελίας και φορτωτικής, όπως και τα λοιπά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας.

 

7.7. Εφόσον είναι απαραίτητο ή υπάρχουν αβεβαιότητες, εκπρόσωπος του Εμπόρου μπορεί να επικοινωνήσει με τον Χρήστη μέσω των δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας.

 

7.8. Εάν το παραγγελθέν προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, εκπρόσωπος του εμπόρου θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τον Χρήστη. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί να γίνει παραγγελία άλλου προϊόντος κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες, η παραγγελία θεωρείται άκυρη.

 

7.9. Πριν ο Πελάτης δεσμευτεί με την σύμβαση ή την πρόταση σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των σε εξ αποστάσεως ή με σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος,, ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη κατά τρόπο σαφή και κατανοητό όλες τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες, εκτός εάν είναι κατανοητές από το περιεχόμενο ή από την φύση και τον χαρακτήρα των αγαθών ή της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και της εικόνας κάθε αγαθού, της τιμής πώλησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους πληρωμής και παράδοσης

 

7.10. Τα χρώματα στις εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικά και με ενδεχόμενες μεταβολές ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης του Πελάτη. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες στις εικόνες προϊόντων που υποβάλλονται από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές. Για την διευκρίνιση της ακριβής χρωματικής απόχρωσης της χρωματικής παλέτας του κατασκευαστή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα αναφερόμενα τηλέφωνα.

 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 

8.1. Ο χρήστης, που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, δικαιούται να κάνει υπαναχώρηση της παραγγελίας που έκανε, χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφέρει τους λόγους της άρνησης. Η άρνηση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς όρους επικοινωνίας με τον Έμπορο. 

 

8.2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκήθηκε έγκυρα όταν γίνεται με αποστολή εντύπου (Παράρτημα 1) εντός 14 ημερών από την παραλαβή του εμπορεύματος ή εάν ο χρήστης έχει εκφράσει με άλλο, σαφές τρόπο τη ρητή του επιθυμία να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, αναφέροντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7.4.

 

8.3. Για να είναι έγκυρη η υπαναχώρηση, ο χρήστης πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με: 

 

- τον αριθμό της παραγγελίας που έγινε; 

 

- τον αριθμό τηλεφώνου και τα ονόματα εξατομίκευσης του χρήστη που αναφέρονται στη παραγγελία, εάν έγινε ως επισκέπτης ή αντίστοιχα το όνομα χρήστη, αν είναι εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα; 

 

- την αξία της παραγγελίας.
 

8.4. Ο κάθε χρήστης μπορεί να επιστρέψει το αγορασμένο προϊόν εντός της καθορισμένης προθεσμίας των 30 ημερών, στην αρχική του κατάσταση και ακεραιότητα και εάν δεν υπάρχουν ίχνη κρούσης ή γρατσουνίσματος, η συσκευασία διατηρείται σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχουν ίχνη φθοράς ή χρήσης.

 

Εξαιρούνται τα τρόφιμα, τα εσώρουχα, τα καλλυντικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής, όπως τα συμπληρώματα, οι πάνες, τα υγρά μαντηλάκια, τα προϊόντα περιποίησης ευαίσθητης περιοχής της γυναίκας και άλλα που χάνουν τις ιδιότητες και την αποτελεσματικότητά τους μετά την αποσυσκευασία. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει και σε όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου. 57 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

 

8.5. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Έμπορος υποχρεούται να στείλει στο Χρήστη επιβεβαίωση παραλαβής της άρνησης. Όταν ο Πωλητής δεν έχει προσφέρει να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, ο ίδιος δικαιούται να παρακρατήσει την πληρωμή του Πελάτη μέχρι να λάβει τα αγαθά ή μέχρι ο Πελάτης να προσκομίσει αποδείξεις, ότι έχει αποστείλει τα αγαθά πίσω, ανάλογα με το ποιο από τα δύο πραγματοποιήθηκε νωρίτερα. Μετά την παραλαβή των αγαθών, ο Πωλητής θα πρέπει να τα επιθεωρήσει και να βεβαιωθεί, ότι δεν λείπει τίποτα και ότι τα προϊόντα είναι σε καλή εμπορική κατάσταση.

 

8.6. Όταν ο χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση από απόσταση, ο έμπορος επιστρέφει όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν από το χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποστολής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του Χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο 8 των Γενικών όρων.

 

8.7. Ο έμπορος υποχρεούται να επιστρέψει τα ληφθέντα ποσά, χρησιμοποιώντας τους ίδιους τρόπους πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν από το χρήστη κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν ο χρήστης έχει ρητά συμφωνήσει στη χρήση άλλων τρόπων πληρωμής και με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επιβαρύνει με πρόσθετα έξοδα το χρήστη.

 

Εάν η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η επιστροφή του ποσού γίνεται μόνο στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο εισπράχθηκε η πληρωμή. 

 

Ο έμπορος υποχρεούται να επιστρέψει τα ληφθέντα ποσά στο τραπεζικό λογαριασμό, που καθορίζεται από τον Χρήστη. Εάν η πληρωμή πραγματοποιείται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, καθώς και με οποιοδήποτε σύστημα πληρωμής, που έχει εγκριθεί για χρήση, η επιστροφή γίνεται μόνο στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο εισπράχθηκε η πληρωμή

 

8.8. Ο έμπορος δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα για την παράδοση των εμπορευμάτων, όταν ο χρήστης έχει επιλέξει ρητώς τρόπο παράδοση των εμπορευμάτων, διαφορετικό από το φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο έμπορος.

 

8.9. Ο καταναλωτής δικαιούται να λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες πριν συνάψει σύμβαση αγοράς προϊόντος εξ αποστάσεως:

 

- Το όνομα και τη διεύθυνση του εμπόρου;

 

- Τα κύρια χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων που παρατίθενται στις περιγραφές των προϊόντων;

 

- Την τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών;

 

- Το κόστος των ταχυδρομικών ή μεταφορικών δαπανών που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων, που συνδέονται με την παράδοσή τους;

 

- τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης;

 

- Το δικαίωμα του χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να επιστραφούν τα εμπορεύματα σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους;

 

- Η περίοδος για την οποία η προσφορά ή η τιμή θα παραμείνει σε ισχύ Εάν η προσφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι μέχρι μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά.

 

8.10. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά σε εμπορική μορφή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία ενημέρωσε τον Πωλητή για την ακύρωση της σύμβασης. Η αποσυσκευασία των αγαθών δεν πρέπει να οδηγήσει σε σαφή παραβίαση της εμπορικής εμφάνισης των αγαθών. Σε περίπτωση παραβίασης της εμπορικής μορφής των αγαθών, ο Πωλητής δικαιούται κατά την κρίση του να αρνηθεί την αποδοχή της ακύρωσης της σύμβασης ή να χρεώσει στον Πελάτη τα έξοδα αποκατάστασης των αγαθών όσον αφορά την εμπορική τους μορφή. Σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ. 4 του Νομού περί προστασίας των καταναλωτών, ο Πελάτης ευθύνεται για τη μειωμένη αξία των αγαθών, που προκλήθηκε από τις δοκιμές τους, εκτός από τις απαραίτητες για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της καλής λειτουργίας τους.

 

8.11. Με την επιστροφή των αγαθών, ο Πελάτης υποχρεούται να τα επιστρέψει μαζί με το πλήρες σετ, χωρίς φθορές, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα - απόδειξη πληρωμής, τιμολόγιο, πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, συσκευασία, πλήρη τεκμηρίωση, κάρτα εγγύησης (σε περίπτωση, που έχουν εκδοθεί).

 


 9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

 


 9.1. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά κάθε παραληφθέν προϊόν μετά το άνοιγμα του δέματος για τυχόν ζημιά ή φθορά στη συσκευασία ή του προϊόντος που μπορεί να προέκυψαν κατά τη μεταφορά.

 

9.2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ζημιά, ο Χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται από τον κούριερ.

 

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος υποχρεούται να επικοινωνήσει με το χρήστη σχετικά με τις δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της φόρμας επικοινωνίας.

 

9.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει παρατηρήσεις όσον αφορά τα αγαθά, θεωρείται ότι τα αποδέχεται χωρίς παρατηρήσεις και ελλείψεις.

 


 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 


 10.1. Σε περίπτωση που βρεθεί αναντιστοιχία μεταξύ παραγγελθέντων και παραδοθέντων προϊόντων, το οποίο διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του αρχικού ελέγχου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα επιστροφής για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση του προϊόντος με τα συμφωνηθέντα. Αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να είναι αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

 

- ζημιά κατά τη μεταφορά;

 

- κατασκευαστικά ελαττώματα;

 

- προφανή έλλειψη στοιχείων του προϊόντος;

 

- αποστολή λάθους προϊόντος, διαφορετικού από το παραγγελθέν;

 

- αναντιστοιχία με το παραγγελθέν μέγεθος ή χρώμα.

 

10.2. Στην περίπτωση του άρθρου 10.1. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ:

 

- την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με το ελάττωμα;

 

- αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, που αντιστοιχεί στην παραγγελία;

 

- εκτέλεση δωρεάν επισκευής αν το ελάττωμα του προϊόντος το επιτρέπει και η αξία της επισκευής δεν υπερβαίνει την αξία του παραγγελθέν προϊόντος.

 

10.3. Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της Επιστροφής/Υπαναχώρησης εντός 2 ετών από την παράδοση του προϊόντος, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από τη διαπίστωση του ελαττώματος.

 

10.4. Η επιστροφή /υπαναχώρηση πρέπει να ασκηθεί μέσω email [email protected]

 

Η επιστροφή του προϊόντος σε περίπτωση παραπόνου, εκτός από τις περιπτώσεις εργοστασιακού ελαττώματος ή ζημιών κατά τη μεταφορά, πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

 

- διατηρημένη καλή αρχική κατάσταση, αρχική συσκευασία και ετικέτα;

 

- χωρίς ζημιές, που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση;

 

- υποβολή εγγράφου για την πληρωμή που έγινε για την αγορά του προϊόντος.

 

10.5. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος, τα μεταφορικά έξοδα και για τις δύο κατευθύνσεις επιβαρύνουν το Χρήστη, εκτός αν η αντικατάσταση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Εμπόρου.

 

Τέτοια υπαιτιότητα υπάρχει στην περίπτωση αποστολής προϊόντος που παρουσιάζει μη συμμόρφωση στην εξωτερική όψη και το ελάττωμα δεν είναι εργοστασιακό ή προέκυψε κατά τη μεταφορά των σωστών αγαθών.

 


 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 


 11.1. Νόμιμη εγγύηση - η νόμιμη εγγύηση είναι η υποχρέωση του πωλητή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του πωληθέντος αγαθού με το αντικείμενο της σύμβασης πώλησης για περίοδο 2 ετών και αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή της μεταβίβασης της κυριότητας των αντίστοιχων αγαθών (τη στιγμή, που τα αγαθά παραδίδονται στον Πελάτη).

 

11.2. Όλα τα προϊόντα που αγοράσθηκαν από την πλατφόρμα παραδίδονται με δεόντως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης και μια εμπορική εγγύηση που παρέχεται από τον κατασκευαστή για περίοδο 2 ετών. Η εμπορική εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την παραλαβή του εμπορεύματος , καθώς η ίδια ισχύει μόνο με την τήρηση των οδηγιών χρήσης του συγκεκριμένου εμπορεύματος.

 

11.3. Πριν ο χρήστης προχωρήσει στη λειτουργία του συγκεκριμένου προϊόντος, θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

 

11.4. Σε περίπτωση ζημιάς που είναι στο πλαίσιο της κάλυψης της εγγύησης, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον πωλητή μέσω των ορισμένων στους γενικούς όρους στοιχείων επικοινωνίας, και θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τους ακόλουθους όρους εγγύησης:

 

- επιστροφή του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία, μαζί με πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης;

 

- επίδειξη τιμολογίου ή/και απόδειξη αγοράς;

 

- γραπτή περιγραφή του ελαττώματος και των περιστάσεων υπό τις οποίες διαπιστώθηκε;

 

- διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.
 

 

11.5. Ο έμπορος θα πρέπει να απαντήσει στο Χρήστη εντός 14 εργάσιμων ημερών αναφορικά με το δικαίωμά του στην υπηρεσία εγγύησης. Σε περίπτωση που τη δικαιούται, η προθεσμία για την απομάκρυνση των ελαττωμάτων είναι 30 ημέρες από την παράδοση του ελαττωματικού προϊόντος σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

 

12. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

12.1. Ζημίες που προέκυψαν εξαιτίας ακατάλληλης χρήσης, εγκατάστασης, αποθήκευσης, λειτουργίας, μεταφοράς ή από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ελαττωμάτων του προϊόντος από το Χρήστη. Η εγγύηση δεν ισχύει και στην περίπτωση μη συμμόρφωσης από την πλευρά του Χρήστη με τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης ή λειτουργίας του σχετικού προϊόντος. 

 

12.2. Ο Χρήστης δεν μπορεί να επικαλεστεί ή χάνει τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης που παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Α) ελλείψη αποδείξεως ή τιμολογίου; 

 

Β) στην προσθάπεια να διορθώσει και να κάνει επισκευή του προβλήματος από άτομο ή συνεργείο, που δεν έχουν εγκριθεί από τον Πωλητή; 

 

Γ) σε περίπτωση ζημίας, που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση;

 

Δ) στην περίπτωση που η φυσική ακεραιότητα του προϊόντος είναι μειωμένη; 

 

Ε) στην περίπτωση χημικών, ηλεκτρικών ή / και άλλων αποτελεσμάτων, που δεν σχετίζονται με την κανονική λειτουργία του προϊόντος.

 

13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

13.1. Η παράδοση όλων των προϊόντων που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται μέσω εξπρές υπηρεσίας εταιρείας ταχυμεταφορών. Ο χρόνος παράδοσης είναι μεταξύ 2 ή 5 εργάσιμων ημερών.

 

Σε περιόδους προσφορών, μεγάλων εκπτώσεων ή ασυνήθιστου φόρτου εργασίας η παράδοση μπορεί να διαρκέσει έως και 10 εργάσιμες ημέρες και ο έμπορος δεν είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση.
 

 

13.2. Τα προϊόντα που παραγγέλλονται έως τις 12:00 μ.μ. σε εργάσιμη ημέρα υποβάλλονται σε επεξεργασία και παραδίδονται για αποστολή εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας και παραδίδονται εντός 24 ωρών.

 

Τα προϊόντα που παραγγέλλονται μετά τις 12:00 μ.μ. σε εργάσιμη ημέρα, το Σαββατοκύριακο ή τις αργίες, υποβάλλονται σε επεξεργασία την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

 

13.3. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει παράδοση στην καθορισμένη από τον ίδιο διεύθυνση ή σε ένα κατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών.

 

13.4. Κατόπιν επιθυμίας του χρήστη για αλλαγή των στοιχείων της παράδοσης (άλλους χρόνους παράδοσης, επιλογή συγκεκριμένης ώρας, εξπρές παράδοση, αναβολή ημερομηνίας ή άλλους ειδικούς όρους), ο ίδιος μπορεί να το δηλώσει στο τηλέφωνο: +30 211 198 9845 / +30 211 198 9844

 

13.5. Οι καθορισμένες προθεσμίες στους γενικούς όρους για παράδοση δεν ισχύουν για όλους τους οικισμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς οι ίδιες είναι δεσμευτικές με τους χρόνους παράδοσης της εταιρείας ταχυμεταφορών.

 

13.6. Σε περίπτωση ελλιπούς, ανακριβής ή αναληθής διεύθυνσς ή ανακριβή στοιχεία επικοινωνίας με το χρήστη ο έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τις καθυστερημένες ή μη παραδοθείσες αποστολές. 

 

13.7. Εάν, κατά την παραγγελία ενός προϊόντος, ο Χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία "Παράδοση στο κατάστημα" που προσφέρει η εταιρεία ταχυμεταφορών, ο Χρήστης πρέπει να ενημερωθεί για την άφιξη του προϊόντος μέσω SMS, e-mail ή με άλλο τρόπο, που χρησιμοποιείται από τον Αντίστοιχο Προμηθευτή σύμφωνα με τους δίκους του Γενικούς όρους.

 

13.8. Ο χρήστης που έλαβε κατά την επιτυχή καταχώρηση της παραγγελίας αριθμό φορτωτικής θα πρέπει να ενημερωθεί εάν το δέμα έχει φτάσει στο επιλεγμένο κατάστημα του κούριερ πριν πάει στον ίδιο.

 

13.9. Εάν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο προς το παρόν, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί για τον χρόνο παράδοσης μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας τηλεφωνικά από τον Έμπορο. Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στον Πελάτη προϊόντα αντικατάστασης της ίδιας ή υψηλότερης ποιότητας και αξίας, που μπορούν να παραγγελθούν. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα αντικατάστασης, η παραγγελία του ακυρώνεται.

 

13.10. Τα αγαθά παραδίδονται στον Πελάτη ή σε τρίτους, που αποδέχονται και αναγνωρίζουν την παραλαβή τους για λογαριασμό του Πελάτη. Κατά την παράδοση των αγαθών, ο Πελάτης ή ο τρίτος υπογράφει τα συνοδευτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν βρεθεί εντός της προθεσμίας παράδοσης στη διεύθυνση, που καθορίζεται από αυτόν ή δεν έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση και οι προϋποθέσεις παράδοσης των αγαθών εντός αυτής της προθεσμίας, ο Έμπορος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παραδώσει τα παραγγελθέντα για αγορά προϊόντα. Ο πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει την επιθυμία του να παραλάβει τα αγαθά μετά τη λήξη της περιόδου παράδοσης, στην οποία δεν βρέθηκε στη διεύθυνση, και να επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή τρέχει μια νέα περίοδος παράδοσης, άρχουσα από τη στιγμή της επιβεβαίωσης σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

13.11. Η εκτέλεση της παραγγελίας μπορεί να παρεμποδιστεί για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

 

Α) Ένα ή όλα τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα. Σε αυτή την περίπτωση, θα επικοινωνήσουν με τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό.

 

Β) Καμία πληρωμή ή πρκαταβολή πληρωμής από τον πελάτη δεν έγινε, εαν συμφωνήθηκε προκαταβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παραγγελία δεν θα σταλθεί μέχρι να γίνει η πληρωμή. Εξαίρεση είναι η περίπτωση κατά την οποία επιλέγεται ο τρόπος πληρωμής στην παράδοση (με αντικαταβολή).

 

Γ) Ο Πελάτης σημείωσε λάθος ή ανακριβή διεύθυνση παράδοσης ή / και δεν διευκρίνισε κανέναν εκπρόσωπό του για την παραλαβή της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Έμπορος προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω του συγκεκριμένου τηλεφώνου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν αναφέρονται και είναι σωστά) και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους η παραγγελία θα επιβεβαιωθεί και θα εκτελεστεί. Σε περίπτωση ανακριβών δεδομένων, που παρέχονται από τον Πελάτη, για τη διεύθυνση παράδοσης και τον αριθμό τηλεφώνου ή την απουσία του Πελάτη στη διεύθυνση, καθώς και την αδυναμία παράδοσης των αγαθών για λόγους πέραν του ελέγχου του Πωλητή, τα αγαθά επιστρέφονται και παραμένουν στις αποθήκες του Πωλητή. Στην περίπτωση αυτή, τα αγαθά δεν φυλάσσονται για τον Πελάτη, εκτός εάν έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων. Σε περίπτωση προπληρωμένων αγαθών, τα ίδια θα φυλάσσονται εντός 15 ημερών από την επιστροφή τους και μετά τη λήξη αυτής της περιόδου και αν ο Πελάτης δεν τα ζητήσει από τον Πωλητή, ο Πωλητής θα επιστρέψει την πληρωμή που έλαβε. Με την επανειλημμένη επίσκεψη στη διεύθυνση, ο Πελάτης καταβάλλει τα επιπλέον έξοδα μεταφοράς.

 

Δ) Η έλλειψη τηλεφώνου επικοινωνίας με τον πελάτη. Η παραγγελία δεν ενεργοποιείται λόγω αδυναμίας επιβεβαίωσης.

 

14. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

14.1. Το κόστος παράδοσης των προϊόντων εκτός των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών, των οποίων η αξία είναι έως 39.99 ευρώ , είναι 2,99 ευρώ για κάθε παραγγελία.

 

14.2. Η παράδοση παραγγελιών αξίας άνω των 40,00 ευρώ και προϊόντων μέχρι 30 κιλά είναι δωρεάν.  

 

14.3. Οι παραγγελίες από τις κατηγορίες: «Παιδικά έπιπλα», «Παιδικά ποδήλατα και τρίκυκλα» «Παιδικά καροτσάκια και καρέκλες», όπως και άλλα ογκώδη ή / και βαριά αντικείμενα, το βάρος των οποίων υπερβαίνει τα 30 κιλά, χρεώνονται, όπως τα παρακάτω:

 

Από 30 έως 50 κιλά – 15 ευρώ;

Άνω των 50 κιλά – 30 ευρώ;

 

15. Εκπτώσεις

 

15.1. Ο καταναλωτής δικαιούται να επωφεληθεί από τις εκπτώσεις στις διαφημιστικές εκστρατείες, που ανακοινώνει ο έμπορος. Οι εκπτώσεις ισχύουν μόνο για την περίοδο της εκστρατείας ή μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα;

 

15.2. Ο καταναλωτής δικαιούται μόνο μια έκπτωση ύψους 15% κατά την αρχική εγγραφή σύμφωνα με τους όρους του αρ. 4 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ αρ. 5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ από την παρούσα σύμβαση.

 

15.3. Ο χρήστης δικαιούται εκπτώσεις με έναν „κωδικό προσφοράς“ που λαμβάνεται επιπλέον, εκτός από άλλες διαφημιστικές καμπάνιες ή διαφημιστικές δραστηριότητες.  Οι εκπτώσεις με „κωδικό προσφοράς“ ισχύουν μόνο για την περίοδο, που αναγράφεται στο δελτίο, με το οποίο παρέχεται ο κωδικός προσφοράς και για τις κατηγορίες που αναφέρονται εκεί.

 

15.4. Ο καταναλωτής δικαιούται εκπτώσεις κατά την χρέωση συγκεκριμένων ποσών για μια αγορά, ήτοι:

 

Για αγορές από 150 έως 250 ευρώ με ΦΠΑ - 3% έκπτωση;

 

Για αγορές από 251 έως 375 ευρώ με ΦΠΑ - 5% έκπτωση;

 

Για αγορές από 376 έως 500 ευρώ με ΦΠΑ - 7% έκπτωση;

 

Για αγορές από 501 έως 750 ευρώ με ΦΠΑ - 9% έκπτωση;

 

Για αγορές άνω των 751 ευρώ με ΦΠΑ – 11 % έκπτωση;

 

15.5. Οι εκπτώσεις βάσει των άρθρων 15.1., 15.2. και 15.3. δεν ισχύουν για προϊόντα των κατηγοριών «Βρεφικών τροφίμων, Πανών, Ειδών καλλυντικών και Ηλεκτρονικής», εκτός εαν αναφέρονται ρητώς.

 

16. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

16.1. Στο online κατάστημα ο χρήστης μπορεί να πληρώσει με:

 

αντικαταβολή κατά την παράδοση απευθείας στον κούριερ ή μέσω ταχυδρομικής επιταγής;

 

online πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Maestro, Visa, VisaElectron, MasterCard, DinersClub και Discover), μέσω των εικονικών τερματικών συσκευών POS, Pay Pal;

 

16.2. Εάν η πληρωμή προέρχεται από το εξωτερικό, όλες οι τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν το Χρήστη. Αν ο χρήστης επιλέξει να πληρώσει μέσω τράπεζας, όλες οι προθεσμίες παράδοσης ξεκινούν από την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εμπόρου. 

 

16.3. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επιστροφής του προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο 8.4 των παρόντων Γενικών όρων, το ποσό που καταβάλλεται μέσω των τερματικών συσκευών POS θα επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό του πληρωτή από τον οποίο ελήφθη η πληρωμή.

 

17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 

17.1. Η δραστηριότητα του Εμπόρου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Γενικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης στην Ανεξάρτητη Αρχή- Συνήγορος του Καταναλωτή με έδρα την πόλη Αθήνα και εύρος ισχύς όλη την Ελλάδα, με διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 144., Τ.Κ. 11471, Αθήνα, τηλ. 210 6460862, ιστοσελίδα: http://www.synigoroskatanaloti.gr/; e-mail: [email protected] 

 

17.2. Η τήρηση των παρόντων Γενικών όρων ανατέθηκε στην Επιτροπή προστασίας των καταναλωτών και στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων, με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

 

Διεύθυνση: Κηφησίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,

Τηλ.: +30 210 6475600

Fax: +30-210 6475628

E-mail:  [email protected]

Ηλεκτρονική ιστοσελίδα: https://www.dpa.gr/

 

Ανεξάρτητη Αρχή- Συνήγορος του Καταναλωτή:

 

Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 144., Τ.Κ. 11471, Αθήνα

Τηλ.: 210 6460862

Τηλ.: 210 6460734

Ηλεκτρονική ιστοσελίδα: http://www.synigoroskatanaloti.gr/

 

18. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

18.1. Όλες οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των Χρηστών της ιστοσελίδας και του Εμπόρου σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προέκυψαν ή αφορούν την ερμηνεία και την ακυρότητα, την εκτέλεση ή την καταγγελία της σύμβασης αγοράς αγαθών από απόσταση, όπως και οι διαφορές για κάλυψη κενών στη σύμβαση ή την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα, θα επιλύονται σε πνεύμα καλής θέλησης με τη διαμεσολάβηση της Σ.τ.Κ (Ανεξάρτητη Αρχή- Συνήγορος του Καταναλωτή) και σε περίπτωση αδυναμίας, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας του εμπόρου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

18.2. Αυτοί οι Γενικοί Όροι διέπονται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και όλες τις διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με αυτούς τους Γενικούς όρους θα επιλύονται ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στην πόλη Αθήνα.

 

19. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

19.1. Σε περίπτωση που μέρος ή ολόκληρη διάταξη των παρόντων Γενικών όρων αναγνωριστεί ως αντίθετη προς τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε η διάταξη αυτή θα πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες διατάξεις και δεν θα επηρεάσει την ισχύ και την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

 

19.2. Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες από τη 19 Νοεμβρίου 2018.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ:

 

„Kidso Online LTD”, ΑΦΜ: 996768509, έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Οδός Λαγουμιτζή 24, Αθήνα, 17671, Ελλάδα, εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή Petar Dimitrov.

 

Τραπεζικός λογαριασμός: BG63BPBI79401489946501

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρ. 1 στους Γενικούς όρους - Τυποποιημένη φόρμα άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης στις online αγορές
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ


 
Προς „Kidso Online LTD”

 ΑΦΜ 996768509, 

 έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Οδός Λαγουμιτζή 24, Αθήνα, 17671, Ελλάδα

 Δια του παρόντος σας ενημερώνω, ότι υπαναχωρώ από τη Σύμβαση Αγοράς των εξής προϊόντων / υπηρεσιών::
 

.......................................................... /περιγραφή του προϊόντος/
 

Το προϊόν παραγγέλθηκε στις ......................
 

Το προϊόν παραλήφθηκε στις ...................... /αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής από τον χρήστη/
 

.................................................................................../Όνομα του χρήστη/
 

Πόλη/χωριό...................................................................... /Διεύθυνση του χρήστη/

/Ημερομηνία/                                /υπογραφή΄του Χρήστη /

 

Τρόποι πληρωμής
maestro
visa
discover
visa-electron
mastercard
dinersclub
Το προϊόν προστίθεται στα επιθυμητά προϊόντα
Το προϊόν έχει ήδη προστεθεί στα αγαπημένα